עבירות סמים בצבא

עבירות סמים בצבא הן מן העבירות הנפוצות ביותר הנדונות בבתי הדין הצבאיים.
צה"ל, וגורמי אכיפת החוק הצבאיים, נוקטים בעמדה מחמירה כלפי עבירות סמים בהשוואה לגורמי אכיפת החוק האזרחיים, הן בבחינת הרף להעמדה לדין והן בעניין העונשים המוטלים על הנאשמים בביצוע עבירות אלו.

הגישה הכללית לעבירות סמים בצה"ל

כמו על כל אזרחי ישראל, כך גם על חיילי צה"ל, חל איסור על שימוש והחזקת סם מסוכן אלא אם ניתן לכך היתר או רישיון, בהתאם לפקודת הסמים.
יחד עם זאת, מדיניות הצבא בהקשר לעבירות סמים היא מדיניות מחמירה ביותר, וכל מקרה של חשד כלפי חייל בביצוע עבירות סמים, יועבר לטיפול גורמי האכיפה הפלילית הצבאית, הן בהתייחס לעבירת סמים "קלים", כגון: קנאביס והן בהתייחס לעבירת סמים "קשים", כגון קוקאין.
כל שימוש בסמים בצבא, בין אם בוצע בבסיס, בעת ביצוע תפקיד, או בין אם בוצע בחופשה, ייחקר על ידי מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) ויטופל על ידי הפרקליטות הצבאית
שימוש בסמים נראה בצה"ל כפגיעה משמעותית בכוננות ובתפקוד הצבא, ועל כן גורר לצד ענישה מחמירה אפשרית גם השלכות על הצבת חיילים, תפקידם, וסיווגם הביטחוני.

בדיקת סמים בצבא – וסירוב להיבדק

בדיקות סמים בצבא נערכות ככלל באחד משני המצבים הבאים:
בדיקה אקראית יחידתית – בדיקה למניעת שימוש בסמים נערכת על ידי מצ"ח ביחידות שונות, ביחס לכלל חיילי היחידה.
בדיקה פרטנית במסגרת חקירת מצ"ח – על בסיס חשד פרטני כלפי החייל.
בשני המצבים החייל רשאי לסרב להיבדק בבדיקה, אלא אם הוצא נגדו צו פרטני על ידי קצין שיפוט בכיר (בדרגת רב סרן ומעלה) של חיל המשטרה הצבאית. אם הוצא צו כאמור כדין והחייל סירב להיבדק, סירובו זה מהווה עבירה בעלת משקל דומה לשימוש חד פעמי בסם מסוכן.

מעצר בגין שימוש בסמים בצבא

ככלל, חייל הנחקר או מואשם בעבירות סמים יוחזק במעצר סגור למשך ההליכים בעניינו.
במקרים של שימושים בודדים בסמים קלים בנסיבות אזרחיות, או על בסיס נסיבות חריגות לטובת החשוד, ניתן יהיה לעוצרו ב"מעצר פתוח", במסגרתו החייל ישהה ביחידתו, בדומה לריתוק לבסיס.

סמים בצבא

הסדרים מותנים והעמדה לדין

לצד ההחמרה הכללית במדיניות צה"ל כלפי עבירות סמים בצבא בשנים האחרונות, בעניין עבירות בודדות של שימוש בסמים בצבא והחזקה בסמים קלים בנסיבות אזרחיות, לרבות סירוב להיבדק, הייתה הגמשה במדיניות האכיפה. ניתן לטפל בעבירות אלו, במקרים המתאימים, בדרך של "הסדר מותנה", או "הסדר הקפאה", בין התביעה הצבאית לבין החייל.

בהסדר כאמור, החייל יודה בעובדות העבירה, אך לא יועמד לדין, או לחלופין יוקפאו נגדו ההליכים המשפטיים בעניין העבירה – בכפוף להתחייבויות החייל להימנע מעבירות נוספות ולהסכמתו להיות זמין ולעמוד לבדיקות גורמי מצ"ח. הפרה של התחייבויות אלו תוביל למיצוי הדין בעניין העבירה.

הסדרים אלו מאפשרים לחיילים אשר טעו וביצעו עבירה להשלים את שירותם כדין, ללא כל מאסר או רישום פלילי, וכך להימנע מפגיעה קשה אשר תיגרם מהליך פלילי מלא. עם זאת, ביצוע העבירה עדיין יילקח בחשבון על ידי גורמי הצבא לעניין השירות של אותו חייל, לרבות תפקידו והיחידה בו הוא מוצב.

עונש על שימוש בסמים בצבא

ככלל, עונש על שימוש בסמים בצבא יכלול מאסר בפועל.
העונש המקסימלי שקבוע בדין לשימוש והחזקת סמים מסוכנים הוא עשרים שנות מאסר, אלא אם החייל החזיק והשתמש בסם לשימוש בפרטי בלבד, אז ניתן להטיל עונש של שלוש שנות מאסר לכל היותר.
בפועל, הנאשמים נידונים לתקופות מאסר שונות קצרות בהרבה, אם בכלל, בהתאם לנסיבות הרלוונטיות, כגון: מספר השימושים, סוג הסם, נסיבות השימושים (ביחידה או בנסיבות אזרחיות), עבר משמעתי ופלילי, נתונים אישיים ומשפחתיים – הכל בהתאם למסמכים המוצגים לבית הדין, תוך ניהול נכון וראוי של התיק ע"י סניגור בעל ניסיון.

בנוסף, במקרים רבים יוטל עונש של פסילת רישיון נהיגה, צבאי ואזרחי, אלא אם מדובר בשימושים בודדים בנסיבות אזרחיות ובהיעדר ראיות לנהיגה תחת השפעת הסמים.

עונש על תווך, הספקה או סחר בסמים בצבא הוא מחמיר יותר, במסגרת השיקולים שהוזכרו לעיל, וכן ניתן להטיל קנס או תפיסת רכוש החייל למול גובה התמורה שקיבל עבור הסמים.

רישום פלילי

כל הרשעה בעבירת סמים, פרט להרשעה בעבירת שימוש והחזקת סמים לצריכה עצמית בלבד שעונשה לא עולה על שני חודשי מאסר בפועל – גוררת בעקבותיה רישום פלילי, המופיע במאגרי משטרת ישראל במשך 17 שנה, ומונע קבלה של קשת רחבה של משרות ורישיונות, כגון : קבלת משרת אבטחה, קבלת רישיון עו"ד, רופא, רואה חשבון, קבלת רישיון נשק או רישיון לנהיגה ברכב ציבורי. הרישום הפלילי אף עלול להקשות על מי שמבקש אשרת כניסה לארצות שונות, למשל; ארצות-הברית או קנדה.

הרשעה בעבירת סמים של צריכה עצמית בלבד אשר בגינה הוטלו עד חודשיים מאסר בפועל תגרור רישום פלילי מופחת – אשר נמחק לאחר חמש שנים ופרסומו מוגבל.

כאמור, הסדר מותנה או הסדר הקפאה, אשר ימנע הרשעה, יוכל לאפשר הימנעות מכל רישום פלילי.

סיוע על ידי עורך דין פלילי – עבירות סמים בצבא

עורך דין בעל ידע וניסיון משמעותי של ייעוץ וייצוג משפטי בתחום עבירות סמים המבוצעות ע"י חיילים, יוכל לסייע למי שנחקר או מואשם בעבירות סמים, בין היתר בתחומים הבאים:
• מניעת/קיצור תקופת המעצר, או המרתה במעצר פתוח ביחידה
• מניעת הרשעה ורישום פלילי
• השגת הסדר מותנה או הסדר הקפאה במקום הליך פלילי מלא
• צמצום ואף מניעת עונש מאסר בפועל
• צמצום ומניעת שלילת רישיון נהיגה
• צמצום ומניעת קנסות ותפיסת רכוש
• קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי
• בחינת חוקיות של בדיקת סמים בצבא והבאה לביטולה במקרים המתאימים
• ייעוץ לקראת וועדות צבאיות שונות, ביחס להליכים משפטיים וביחס להמשך השירות, וייצוג בפניהן
• הליכים נוספים אל מול גורמי צה"ל , ככל שיידרשו

לאור האמור, חשוב עד מאד כי חיילים הנחשדים בביצוע עבירות סמים בצבא, יוועצו, עוד בטרם נחקרו ע"י מצ"ח, בעו"ד המתמחה בנושא ומכיר היטב את מערכת החוק הצבאית, את מדיניות הצבא ואת פסיקת בתי הדין הצבאיים, לצורך קבלת הגנה משפטית מיטבית עבורם ועל מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר מבחינתם.

נגישות