צו הרחקה והגנה על הנפגע

קיימים מספר הליכים בהם יכול עורך דין המייצג נפגעים לנקוט על מנת להגן על נפגעי עבירה המרגישים מאוימים או מוטרדים.

הליכים אלה, להוצאת צו הרחקה קבוע, אינם תלויים בהגשת תלונה במשטרה.
חשיבותם, בין היתר, בכך שהפרת צו הרחקה קבוע תהווה עבירה בפני עצמה.

צו למניעת הטרדה מאיימת

 • ניתן להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת במקרים בהם סובל הנפגע מהטרדה מאיימת כמשמעותה בחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001: בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
 • ההטרדה יכולה להיות לא רק פנים אל פנים אלא גם באמצעים טכנולוגיים. לא אחת ייצגנו נפגעים במקרי הטרדה בהודעות טקסט, פניה ברשתות חברתיות, דוא"לים וכיו"ב.
  עם בקשת הצו יתקיים דיון במעמד צו אחד ויינתן צו זמני. בתוך 7 ימים יתקיים דיון במעמד שני הצדדים ותידון שאלת מתן הצו הקבוע.
  ככלל, תוקף הצו הוא עד 6 חודשים, וניתן להאריכו עד למקסימום של שנתיים.
 • במסגרת הצו רשאי בית המשפט להטיל את האיסורים הבאים (ככל שהסכנה לנפגע גדולה, כך יוטלו איסורים רבים יותר ואף יילקח נשקו של הפוגע, באם קיים כזה):
  איסור להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;
  לאיים על הנפגע;
  לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;
  ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;
  להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות;
  לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;
 • מאחר שהאיסורים הם תלויי מקרה, יש צורך בהצגת הפרטים המלאים בבית המשפט. על אף שניתן להוציא צו גם ללא עורך דין, הרי שבכך יכול לסייע עורך דין המייצג נפגעי עבירה.

צו הרחקה קבוע

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 מאפשר הוצאת צוי הגנה כנגד מי שהם בני משפחה, או מי שהיו כאלה. נדגיש כי כל קרבת משפחה תיכנס לגדר החוק. כך, ייצגנו הורים כנגד ילדים אשר פגעו בהם, ילדים כנגד בני זוג של הורים, ונשים כנגד בני זוג לשעבר. החוק קובע את הדרך בה ניתן לבקש את הצו ואת תכנו.
עם בקשת הצו יתקיים דיון במעמד צו אחד ויינתן צו זמני. בתוך 7 ימים יתקיים דיון במעמד שני הצדדים ותידון שאלת מתן הצו הקבוע.

בית המשפט רשאי לקבוע בצו את האיסורים וההוראות הבאים:

 • להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;
 • להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;
 • לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;
 •  דרישה לערובה הן לקיומו של הצו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו.
 • דרישת הערובה יכולה להיות בתוקף אף לאחר שיפוג תוקף צו ההגנה.
 • צו למניעת הטרדה מאיימת לאדם, לענין בן משפחתו, בהתאם להוראות חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב–2001.
 • התחייבות שמושא הצו יקבל טיפול מגורם שיקבע בית המשפט.
 • עם צו הגנה יינתן גם צו איסור להחזיק או לשאת נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה, אלא בנסיבות הקבועות בחוק.
 • תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים; אולם בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, עד לתקופה של שנתיים, בנסיבות מיוחדות.

צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין למקום מושבו של הנפגע או למקום עבודתו

צו הרחקה זה רלוונטי רק לנפגעי עבירות מין, שפגיעתם הוכרה בהליכים הפליליים. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה-2004 מאפשר לנפגע עצמו לבקש מבית המשפט להטיל מגבלות על עבריין מין לאחר גזר הדין או לאחר ריצוי העונש, כדי להגן עליו.

מטרת החוק הינה למנוע נזק נפשי של ממש שייגרם לנפגע העבירה כתוצאה מנוכחות עבריין המין בסביבתו. על כן הנפגע יצטרך להראות בבית המשפט כי יגרם לו נזק נפשי של ממש באם עבריין המין יגור או יעבוד בסביבתו.

יש לבקש את הצו עם גזר הדין. במקרה של מאסר בפועל (או אשפוז) של הפוגע, יש לבקש את הצו לפני שחרורו. במקרים חריגים, ניתן לבקש את הצו בתקופה של עד שלושה חודשים מיום השחרור.
תוקף הצו עד שלוש שנים, ובית המשפט רשאי להאריכו.

במקרים רבים, המדינה תוציא צו פיקוח על עברייני מין, מכוח חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006 . צו פיקוח עשוי לכלול הוראות איסור יצירת קשר עם הנפגע, ומגבלות על מגורים או עבודה של הפוגע בקרבת הנפגע. במקרה שהוטל צו פיקוח כזה על עבריין המין, יכול בית המשפט לדון בבקשה לצו מגבלות לקראת סיום תקופת צו הפיקוח או במקרים מיוחדים בתוך שלושה חודשים ממועד סיומו.

לנפגעי עבירות מין קיימת הזכות לדעת על קיומו של צו הפיקוח, ולתכנן את צעדיהם בהתאם.

ייצוג בהליכים אלו ע"י עורך דין המתמחה בייצוג נפגעי עבירות, יביא לידי מיצוי זכויותיו של נפגע העבירה וייצוג עמדתו ורצונותיו, במטרה להביא לתוצאה הטובה ביותר מבחינתו.

צו למניעת הטרדה מאיימת

נגישות