ייצוג משפטי ע"י עורך דין הטרדה מינית

משרדנו מייצג באירועי הטרדה מינית, עבירות מין בהליכים פליליים ומשמעתיים:

  • ניהול בירורים בגופים ומוסדות בהם אירעו מקרים החשודים כהטרדה מינית או התנכלות.
  • ניהול הליכים משמעתיים בהם אירעו מקרים החשודים כהטרדה מינית או התנכלות.
  • סיוע משפטי לגופים ולמוסדות בכתיבת נהלים בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית.
  • ייצוג נפגעים בתיקי הטרדה מינית בהליכים פליליים ומשמעתיים.
  • הכשרות והדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית והטיפול בה.

חשיבות ייעוץ משפטי לגופים ומוסדות בכל הנוגע להטרדות מיניות

החוק למניעת הטרדה מינית, וכן התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998, מטילים על מעסיקים (וכן על מוסדות השכלה וכוחות הבטחון) חובה לנקוט אמצעים סבירים, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, וכן לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית.

כמו כן, גופים רבים שאינם מעסיקים (דוגמת קהילות חברתיות) קובעים נהלים למניעת הטרדה מינית, וזאת על מנת להסדיר את היחסים בין חבריהם וכן למנוע השלכות משפטיות עתידיות בגין ניהול לקוי של אירועים פוגעניים.

כיום, עולות שאלות רבות לעניין מקומם של נפגעי העבירות בדין המשמעתי בכלל, ולעניין הטרדות מיניות בפרט, לאור השינוי המתחולל בתחום זה במשפט הישראלי כולו.
בהתאם, משרדנו מתמחה במתן שירותים אלה:

  • סיוע משפטי לגופים ולמוסדות בכתיבת נהלים בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית. במסגרת זו, נלקח בחשבון אופיו הספציפי של הגוף הרלוונטי, כמו גם צרכיו. כך, למשל, במוסד להשכלה גבוהה יבואו לידי ביטוי אינטרסים וצרכים אחרים מאשר בקהילה חברתית.
  • ניהול בירורים בגופים ומוסדות בהם אירעו מקרים החשודים כהטרדה מינית או התנכלות.
  • ניהול הליכים משמעתיים בהם אירעו מקרים החשודים כהטרדה מינית או התנכלות.
  • הכשרות והדרכות בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית.

מהי הטרדה מינית?

החוק נועד למנוע הטרדה מינית, כדי "להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים." על-פי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, 'הטרדה מינית' כוללת שורה של מצבים ושל מעשים, וללא ייעוץ משפטי מתמחה, קשה לעיתים להחליט באם מעשה מסוים נופל לגדר 'הטרדה מינית' או לא. כך, לדוגמא, בתי המשפט הם שקבעו כי במקרים בהם נדרש ש-"האדם יראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות", זו חייבת להיות התנהגות גלויה וברורה. במילים אחרות: אין די בכך שהמוטרד מרגיש תחושות השפלה ובושה, אם לא הראה זאת למטריד. במסגרת יחסי עבודה, לעומת זאת, אין כלל צורך להראות שאין למוטרד רצון בהצעות אלה.
הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עילה לדין משמעתי, עוולה אזרחית ועילה אזרחית בבית הדין לעבודה, כאשר מתקיימת במסגרת יחסי עבודה,
על פי החוק, הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:
(1) סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
(2) מעשים מגונים;
(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;
(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
(6) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום,. (למעט בהתקיים הגנות מסוימות)
(7) בנסיבות הבאות אין צורך שהמוטרד יראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעותיו או בהתייחסויותיו על מנת שתתבצע הטרדה מינית:

(א) קטין או חסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין.
(ב) מטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;
(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;
(ד) לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד להשכלה לבוגרים, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
(ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;
(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור;
(ט) לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

מהי 'התנכלות'?

על פי החוק, התנכלות היא " פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית." כך , לדוגמא, פגיעה בתנאי העסקתה של עובדת, לאחר שהתלוננה על הטרדה מינית.
התנכלות היא עבירה ועוולה חמורה אף יותר מהטרדה מינית.

השלכות משפטיות של הטרדה מינית והתנכלות וייצוג בהליכים

הטרדה מינית והתנכלות עשויות להגיע לארבעה הליכים משפטיים שונים:
הליכים פליליים, הליכים משמעתיים, הליכים אזרחיים, והליכים אזרחיים במסגרת יחסי עבודה.
ניהול כל אחד מהליכים אלה דורש מומחיות מיוחדת. נפגע הטרדה מינית יכול לנקוט ביותר מדרך פעולה אחת. לדוגמא: ניתן להגיש תלונה משמעתית ותביעה אזרחית, או תלונה פלילית, תלונה משמעתית ותביעה אזרחית (בין אם במסגרת עבודה, בבית הדין לעבודה, או במסגרת האזרחית הרגילה).
משרדנו מתמחה בייצוג גופים, מוסדות ונפגעים בהליכים פליליים ומשמעתיים, ואנו משתפים פעולה עם עורכי דין המתמחים בתחומי הנזיקין והעבודה, על מנת להבטיח למוסדות ולנפגעים את הטיפול המשפטי המיטבי.

עורך דין הטרדה מינית

ייצוג נפגעי עבירות הטרדה מינית בהליכים פליליים

הטרדה מינית הינה עבירה פלילית והנפגע זכאי לפנות בתלונה למשטרה.
לעיתים קרובות, תלונות על הטרדה מינית יכולות להעלות גם חשד לביצוע עבירות נוספות. כך, על פי החוק, עבירות של מעשים מגונים, עבירות מין או סחיטה באיומים, בנסיבות מסוימות, עשויות להיות גם הטרדה מינית. לצערנו, נראה כי הטרדה מינית אינה זוכה עדיין ליחס רציני דיו כעבירה פלילית ולא אחת אנו נדרשים, כעורכי דין המייצגים מתלוננים, להצביע על עבירות נוספות, הנראות כחמורות יותר. כאן תורמת ההיכרות עם החוק הפלילי כולו.
לדוגמא, אדם המדבר עם ילדה אותה 'הכיר' באינטרנט, ומשכנע אותה לבצע מעשים מסוימים, ייראה כמבצע לא רק עבירה של הטרדה מינית אלא גם שורת עבירות חמורות יותר, מחוק העונשין.
לנפגע עבירות הטרדה מינית קיימות זכויות בהליך הפלילי, משלב חקירת המשטרה ולאורך ההליך כולו.

פרסום סרטונים ותמונות ('חוק הסרטונים')

בשנים האחרונות אנו מייעצים ומייצגים במספר גובר של תלונות בהליכים פליליים על פי סעיף 3 (5ט) לחוק למניעת הטרדה מינית : " פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום."
לעיתים קרובות, בעצם צילום התמונות או הסרטון מדובר בעבירה של פגיעה בפרטיות (כאשר היא נעשית ללא ידיעת המצולם וללא הסכמתו), ולכך נלווית לעיתים במקרים המתאימים עבירה של הפצת התמונות או הסרטון.
במקרים אלה ניתן, על פי רוב, ייצוג משפטי כולל – הן בהליכי הגשת התלונה במשטרה, הן בפעולה מול הפוגע – לפיצויים – ומול אתרים שונים, על מנת להסיר את התמונות.

עורך דין הטרדה מינית – ייצוג נפגעי עבירות הטרדה מינית בהליכים משמעתיים

במקומות עבודה ומוסדות להשכלה רבים מתקיימים הליכים משמעתיים בעקבות תלונות על הטרדה מינית.
לעיתים, משתייכים המטריד והמוטרד למקום עבודה או לימודים בו קיימים הליכים משמעתיים, דוגמת עובדי שירות המדינה, או סטודנטית ומרצה במוסד להשכלה גבוהה. במקרים אחרים, כפוף המטריד לדין משמעתי מכוח עיסוקו וניתן להגיש תלונה משמעתית בשל כך. לדוגמא, במקרה של רופאים, עורכי דין ועוד.
הגשת תלונה בהליכים משמעתיים או ניהול בירור משמעתי אינם סותרים ניהול הליכים אזרחיים או פליליים אחרים. עם זאת, לעיתים תהיה מניעה לקיים הליך משמעתי כל עוד לא הוכרעה חקירה פלילית. במקרה זה יעלו שאלות הדורשות תשובה, דוגמת שאלת ההפרדה בין המתלוננת לנילון, כל עוד לא נידון עניינו.
הליכי החקירה המשמעתיים יהיו שונים מאלה בהליך הפלילי, שכן לא המשטרה היא שמנהלת את החקירות אלא גופים פנימיים. גם הוראות הדין המשמעתי תהיינה ספציפיות, לרבות סדרי הדין. בתי המשפט קבעו אמנם שככלל, דין משמעתי יתקיים בדומה למשפט הפלילי, אולם קיימים עדיין הבדלים בין השניים. מכאן הצורך בפניה לעורך דין עבירות מין המתמחה בכך.

הגשת תביעה אזרחית בעקבות הטרדה מינית

על-פי סעיף 6 לחוק למניעת הטרדה מינית ניתן להגיש תביעה נזיקית (תביעה אזרחית לפיצוי) עקב הטרדה מינית או התנכלות.
בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות, פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

הגשת תביעה אזרחית בעקבות הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה

נפגע הטרדה מינית בעבודה רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה, כנגד המטריד/ה וכן כנגד מקום העבודה בשל התנכלות, או בשל אי קיום הוראות החוק לעניין נקיטת אמצעי מנע או קיום הליכי בירור.
בית הדין לעבודה רשאי לפסוק בסיום ההליכים פיצוי בגין נזקיו המוכחים של התובע (אובדן ימי עבודה, נזקים נפשיים, הוצאות משפטיות, טיפול נפשי) או פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120,000 ש"ח.

ייצוג ע"י עורך דין הטרדה מינית המתמחה בייצוג נפגעי עבירות יביא לידי מיצוי זכויותיו של נפגע העבירה בהליכים השונים, ייצוג עמדתו ורצונותיו, והכל – במטרה להגיע לתוצאה הטובה ביותר מבחינתו, בנסיבות.

נגישות