עבירות היעדר מן השירות

היעדר מן השירות לפי חוק השיפוט הצבאי, עבירה המכונה בעגה הצבאית "נפקדות ממילואים או מהצבא" או עריקות", הינה עבירה ייחודית למערכת הצבאית, והנפוצה ביותר הנידונה בבית הדין הצבאי. מדובר בעבירה הגוררת עימה, לרוב, רישום פלילי ומאסר בפועל, לעיתים אף לתקופה ממושכת.
עבירת היעדר מן השירות, יכול שתיגרם, בין היתר, עקב אי התייצבותו של חייל ליחידתו/לתפקידו, אי חזרתו מחופשה או אי התייצבותו ביחידה חדשה בה הוצב.

נפקדות, עריקות, עריקה, השתמטות – מהם ההבדלים?

מהות עבירת היעדר מן השירות עבירה המכונה בעגה הצבאית "נפקדות", נפקדות ממילואים; או עריקות", הינה היעדרותו של חייל מהשירות הצבאי או ממקום בו קבע הצבא שעליו להימצא בו בזמן מסויים, אלא אם הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר לכך.

חייל אשר נעדר עד 18 חודשים מיחידתו – ייחשב כנפקד, ואילו מעבר לכך – יחשב כעריק.

מהות עבירת העריקה הינה היעדרותו של חייל משירותו בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לשירות. חייל הנעדר מיחידתו למשך למעלה משלוש שנים, צפוי להיות מואשם בעריקה.

באשר להשתמטות מגיוס – מי שנקרא להתייצב לשירות צבאי עפ"י צו, אישי או כללי, ואינו מתייצב – נחשב כמי שעובר עבירת השתמטות.
יודגש כי הקריאה עצמה לשירות, מקנה סמכות למערכת הצבאית לדון בעניינם של משתמטי גיוס.

מה דינו של חייל הנעדר מן השירות?

ככלל, חייל סדיר הנעדר משירות סדיר לתקופה של עד 30 יום – יועמד לדין משמעתי ביחידתו.
היעדרות לתקופה של 30-100 יום – תטופל בהתאם להחלטת הפרקליט הצבאי אשר יכריע בין שיפוט משמעתי ביחידה ובין שיפוט בבית דין צבאי, זאת לאחר שקילת שיקולים שונים רלוונטיים, כגון עברו של החייל ומס' היעדרויותיו מהשירות.

כנגד חייל הנעדר מיחידתו לתקופה של מעל 100 יום, יוגש בדרך כלל כתב אישום לבית הדין הצבאי, שהינו מקביל לבית משפט מחוזי. לבית דין זה הסמכות להטיל עונשים חמורים בהרבה מעונשים המוטלים בדין משמעתי ע"י מפקדו של החייל.

בנוסף, כאשר תקופת ההיעדרות הינה מעל 60 יום – החייל מאבד את הזכות לקבל שירותים רפואיים מהצבא.

תקופת ההיעדרות הינה תקופה בלתי נמנית ("תב"ן") לעניין חובת השירות הצבאי, כך שעל חייל שהורשע בביצועה –להשלים את תקופת היעדרותו, לרבות את תקופת המאסר, אם נגזרה עליו.

נפקדות ממילואים

נפקדות ממילואים – מה דינו של חייל מילואים שאינו מתייצב?

אי התייצבות למילואים, משמעו, חייל מילואים הנעדר מן השירות, בניגוד לחובת התייצבות למילואים, לתקופה של עד שנתיים – יועמד בדרך כלל לדין משמעתי. מעבר לתקופה זו – יוגש נגדו, ככל הנראה ובהתאם לנסיבות, כתב אישום לבית הדין הצבאי.
המועד בו לא התייצב חייל המילואים ביחידתו, בהתאם לצו מילואים שנשלח אליו להתייצבות לחמישה ימים מילואים לפחות, הוא מועד תחילת היעדרותו. ההיעדרות נפסקת רק במועד התייצבותו של חייל המילואים בפני רשויות הצבא (כך שאינה מוגבלת לימים שנמנו בקריאתו למילואים).

מה דינו של המשתמט מגיוס?

משתמטי גיוס, יועמדו לדין משמעתי, ככל שהתייצבו לפני שחלפו 18 חודשים מאז המועד אליו נקראו להתייצב. אם התייצבו לאחר תקופה ארוכה יותר יוגש בעניינם כתב אישום לבית דין צבאי.

עונש על נפקדות

העונש המקסימלי שקבוע בחוק לעבירת היעדר מן השירות ("נפקדות") הוא שלוש שנות מאסר. העונש המקסימלי שקבוע בחוק לעבירת עריקה הוא שבע שנות מאסר, או עשר שנות מאסר אם החייל נעדר מפעילות מבצעית של יחידתו.

בפועל, הנאשמים נידונים לתקופות מאסר קצרות בהרבה, אם בכלל, בהתאם לנסיבות הרלוונטיות, כגון: משך ההיעדרות, מס' היעדרויות בעבר, סיבת ההיעדרות, עבר משמעתי ופלילי, נתונים אישיים ומשפחתיים – הכל בהתאם למסמכים המוצגים על ידם לבית הדין, תוך ניהול נכון וראוי של התיק ע"י סניגור בעל ניסיון.

עונש על נפקדות ממילואים מביא בחשבון אף את נסיבות הקריאה למילואים, כך שלעיתים יוטל קנס כספי במקום מאסר בפועל על מי שהורשע בגין עבירה זו.

רישום פלילי

ענישה של למעלה משלושה חודשי מאסר בפועל– גוררת בעקבותיה רישום פלילי, המופיע במאגרי משטרת ישראל במשך 17 שנה, ומונע קבלה של קשת רחבה של משרות ורישיונות, כגון : קבלת משרת אבטחה, קבלת רישיון עו"ד, רופא, רואה חשבון, קבלת רישיון נשק או רישיון לנהיגה ברכב ציבורי. הרישום הפלילי אף עלול להקשות על מי שמבקש אשרת כניסה לארצות שונות, למשל; ארצות-הברית, קנדה.
עונש של עד שלושה חודשי מאסר בפועל יגרור רישום פלילי מופחת – אשר נמחק לאחר חמש שנים ופרסומו מוגבל.

סיוע על ידי עורך דין צבאי עריקות ונפקדות

עורך דין בעל ידע בתחום וניסיון משמעותי במערכת המשפטית הצבאית ובתוך כך, בייצוג חיילים שהואשמו בעבירה של היעדר מן השירות יוכל לסייע למי שמתנהלים נגדו הליכים בבגין ביצוע עבירה זו, בתחומים הבאים:
•ייצוג מיטבי בבית הדין הצבאי
•מניעת/קיצור תקופת המעצר
•מניעת הרשעה ורישום פלילי
•צמצום ואף מניעת עונש מאסר בפועל
•קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי ובמקרים מסויימים אף מחיקתו
•קיצור התקופה הבלתי נמנית ("תב"ן") לעניין המשך השירות הצבאי
•ייעוץ לפני ואחרי הליך של דין משמעתי
•ייעוץ לקראת וועדות צבאיות שונות, ביחס להליכים משפטיים וביחס להמשך השירות, ולעיתים ייצוג בוועדות אלה.
•הליכים נוספים אל מול גורמי צה"ל, ככל שעולה הצורך, לרבות טיפול בהליכי שחרור ופטור מהשירות הצבאי.

לאור האמור, חשוב עד מאד כי חיילים הנחשדים בביצוע עבירות שמהותן היעדרות מהשירות הצבאי, המכונות "נפקדות" ו"עריקות", יוועצו עם עורך דין צבאי עריקות המתמחה בנושא ומכיר היטב את מערכת החוק הצבאית, את מדיניות הצבא ואת פסיקת בתי הדין הצבאיים, לצורך קבלת הגנה משפטית מיטבית עבורם ועל מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר מבחינתם, לרבות פעולות למען שחרורם ופיטורם מהשירות הצבאי.

נגישות