זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי

מהן זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי ולמי הן ניתנות? קיימות ארבע קטגוריות של זכויות נפגעי עבירה: זכויות לסיוע (כלכלי, משפטי, נפשי ועוד), זכויות נפגעים למידע, זכויות נפגעים להשמעת עמדה בהליכים משפטיים וזכויות נפגעים להגנה.

כיום קיימות לנפגעי עבירות זכויות רבות, המשתנות בהתאם לאופי העבירה ולחומרתה. כלומר: כדי לדעת איזה זכויות קיימות לנפגע, יש צורך לבחון את המצב המשפטי ולבדוק איזו עבירה מיוחסת לפוגע. לעיתים, במהלך ההליך, יהיו החלטות שישפיעו על טווח הזכויות של הנפגע, אם ישתנה סעיף העבירה.
לנפגעים קיימות זכויות מהחוק, אבל גם פסיקת בתי המשפט הקנתה לנפגעים זכויות רבות, לכן נדרש ייצוג עורך דין המתמחה בייצוג נפגעים, אשר מכיר את כלל הזכויות, וזאת על מנת להבטיח את מימושן.

זכויות נפגעים בחוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א- 2001

הזכויות בחוק זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי מתחלקות לשלוש קטגוריות: זכויות להגנה, זכויות למידע וזכויות להשמעת עמדה בהליכים, והן תלויות בחומרת העבירה.
בבתי המשפט לנוער (לרבות בבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לנוער) לא יחולו זכויות משמעותיות מכוחו של חוק זכויות נפגעי עבירה, ועל עורך הדין של הנפגע להגיש בקשות בשמו על מנת לקבל זכויות אלה. כך, לדוגמא, לעניין הזכות לנוכחות בדיונים המתנהלים בדלתיים סגורות.
במקרי עבירות אשר גרמו למוות, בעלי הזכויות הקבועות בחוק הם בני משפחתו של נפגע העבירה.

זכויות להגנה בחוק זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי התשס"א- 2001 ובחוקים אחרים

• חוק זכויות נפגעי עבירה קובע זכות כללית להגנה על הנפגע במהלך ההליך הפלילי, אולם לא קיים מנגנון הגנה מסודר מכוחו של חוק זה.
• שני החוקים העיקריים מכוחם ניתן להוציא צווים להגנה על הנפגע הם צו למניעת הטרדה מאיימת וצו למניעת אלימות במשפחה.
• חוק זכויות נפגעי עבירה קובע הגנה מפני מסירת פרטיו של הנפגע, לרבות כתובת מגוריו, כתובת מקום עבודתו ומספרי הטלפון שלו. הגנה זו ניתנת באופן אוטומטי לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה, ונפגעי עבירות אחרות רשאים לבקש שפרטיהם לא יימסרו.
• נפגעי עבירות מין מוגנים מפני פרסום כל פרט מזהה אודותיהם (למעט מקום בו בחרו לחשוף פרטיהם). פרסום פרטי הנפגע מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית וניתן להגיש תלונה ואף לתבוע בשל כך.
• ניתן לבקש להוציא צו איסור פרסום, אשר יגן על הנפגע מפני חשיפה תקשורתית, מקום בו מתקיימים המבחנים הקבועים בחוק.
• במקרה של פגיעה מינית, זכאי הנפגע, לאחר שחרור הפוגע ממאסר, לפנות ולבקש הוצאת צו המרחיק את הפוגע ממקום מגוריו או עבודתו של הנפגע.

זכויות למידע בחוק זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי התשס"א- 2001

• נפגע עבירה זכאי לקבלת מידע על השלב בו נמצא התיק שנפתח בעניינו. הנפגע יקבל טופס בתחנת המשטרה, ועם הגשתו יקבל קוד מזהה אישי וסיסמה. המידע נמסר באמצעות הטלפון או במערכת ממוחשבת- מערכת מנ"ע.   עורך דין המייצג את הנפגע יתעדכן במידע בשמו.
• המידע שיימסר לנפגע תלוי בחומרת העבירה. כל נפגע זכאי לקבל מידע על השלב בו נמצא התיק שנפתח בעניינו. המידע מתייחס להליך הפלילי, מצב הליך החקירה, התביעה וההליך המשפטי (כגון: הכרעת דין וגזר הדין).
• נפגעי עבירות מין ואלימות יהיו זכאים למידע בדבר פרטים הנוגעים למאסר או משמורת אחרת (דוגמת אשפוז פסיכיאטרי), שחרור ממאסר, בקשת חנינה ועוד.
• נפגעי עבירות חמורות יהיו זכאים למידע רב יותר, לרבות בדבר אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם ומידע על הוצאת צו פיקוח, לגבי עברייני מין.
• עם הגשת כתב אישום, זכאי ככלל נפגע העבירה לקבל את כתב האישום.
• עם התנהלות הליכים, זכאי נפגע העבירה להיות נוכח בדיונים, עם מלווה לבחירתו, גם בדיונים המתנהלים בדלתיים סגורות.

זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי

זכויות להשמעת עמדה בחוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א- 2001

הבעת עמדה לעניין הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה זכאי להביע עמדתו לפני שתתקבל החלטה על הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק המתגבש עם הפוגע. הוא זכאי לקבל את פרטי ההסדר המלאים ולהעביר התייחסותו להם.
חשוב עד מאד כי נפגע עבירה יהא מיוצג בשלב זה ע"י עו"ד המתמחה בייצוג נפגעים, אשר שולט בשפה המשפטית הייחודית ופועל כדי להביא את עמדת הנפגע לידיעת גורמי אכיפת הדין, ובכך – להשפיע על רכיבי הסדר הטיעון או על עצם ההחלטה על סגירת התיק.

הבעת עמדה לעניין העונש

• כל נפגע זכאי להגיש הצהרת נפגע אשר תוגש לבית המשפט בשלב הטיעונים לעונש. בהצהרה זו יכול הנפגע לספר על הנזק אשר גרמה לו העבירה.
מכוחם של חוקים אחרים קיימות הוראות רלוונטיות נוספות:
• בשלב הטיעונים לעונש יכול הנפגע לבקש להעיד (על אף שזו אינה זכות הקבועה בחוק).יודגש כי זכותו של הסניגור לחקור נגדית את הנפגע לאחר הגשת הצהרת הנפגע ולאחר עדותו, כאמור.
• לפני שלב הטיעונים לעונש בעבירות מין, אלימות והמתה יכול בית המשפט להורות על עריכת תסקיר נפגע. הנפגע יכול לבקש זאת. התסקיר ייערך רק בהסכמתו של הנפגע. מטרתן של הוראות אלה ללמד את בית המשפט על הנזק אשר גרמה העבירה לנפגע, אותו יקח בחשבון לעניין גזירת דינו של הפוגע.

הבעת עמדה בהליכים נוספים

• נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים להבעת עמדה לעניין שחרור מוקדם של אסיר, בפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או בפני וועדת שחרורים. על פי הפסיקה, וועדת שחרורים זכאית לשמוע את עמדת הנפגע בעל פה או בכתב.
• נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים להבעת עמדה לעניין חנינה.
• נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה זכאים להבעת עמדה לעניין הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק, הן לפני שהתגבש והן לאחר מכן. הוא זכאי לקבל את פרטי ההסדר המלאים ולהעביר התייחסותו להם.
• נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה זכאים להבעת עמדה לעניין עיכוב הליכים.

תשלום פיצוי לנפגע עבירה

בישראל, שלא כמו במדינות אחרות, לא קיימת קרן מדינתית לפיצוי נפגעי עבירה. על כן קיימת חשיבות רבה לאפשרות פיצוי הנפגע בידי הנאשם, בהליך הפלילי.
חוק העונשין התשל"ז-1977 קובע, בסעיף 77, כי משהורשע אדם " רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258,000 שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו."
הפסיקה קבעה שבמקרי עבירות הגורמות למוות, תקרת הפיצוי (258,000 ₪, כיום) תוכל להפסק לטובת המשפחה כולה, ולא לכל בן משפחה בנפרד.
במקרה של קטינים להם נפסק פיצוי בהליכים פליליים, יעביר הביטוח הלאומי לילד סך עד 10,000 ₪, עם פסיקת הסכום ולאחר מכן ייפרע מהפוגע.
אחד מיתרונותיהם של פיצויים לקורבן העבירה בהליך הפלילי הוא שאין צורך לפנות להוצאה לפועל על מנת לגבות אותם. המרכז לגביית קנסות ואגרות הוא שדואג לכך, וכעורכי דין המייצגים נפגעי עבירות, אנו נפעל מול המרכז על מנת להבטיח את זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי.

זכויות לאחר ההליך הפלילי

גם לאחר סיומו של ההליך הפלילי קיימות לנפגעים זכויות, שכן הם ממשיכים לשאת את מחיר הפגיעה. בין זכויות אלה:
• הבעת עמדה של נפגע עבירה בפני וועדת שחרורים
• הבעת עמדה של נפגע עבירה לבקשת חנינה (הקלה בעונש) שהגיש הפוגע.
• בקשת צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין למקום מושבו של הנפגע או למקום עבודתו.
• צו פיקוח על עברייני מין- צו המוצא בידי המדינה אבל עשוי לכלול הוראות איסור יצירת קשר עם הנפגע וכו'.
• הזכות להגשת תביעה אזרחית נזיקית נגררת לפלילים.
• הזכות להגיש תביעה אזרחית נזיקית בה ייעשה שימוש בהרשעה בהליך הפלילי.

כעורכי דין המתמחים בייצוג נפגעי עבירות, אנו פועלים למען מיצוי כל זכויותיהם של לקוחותינו, ומסייעים בידם בכל אחד משלבי ההליך. זאת, על מנת שקולם ועמדתם יישמעו בהליכים המתנהלים כנגד מי אשר פגע בהם ונותן הדין על כך. בדרך זו, יש בידי הנפגעים להשפיע על ההליכים עצמם ועל תוצאותיהם.

נגישות