הגנת הפרטיות של נפגעים ושמם הטוב

צוי איסור פרסום וסגירת דלתיים בדיון, לשון הרע והגנת הפרטיות
בשנים האחרונות סובלים נפגעי עבירות רבים מחדירת התקשורת לחייהם, ופונים לעורכי דין מתמחים בייצוג נפגעים על מנת לבחון התמודדות אפשרית עם הפרת פרטיותם.
מקום בו מתקיימים דיונים משפטיים, הרי שחשיפת המתרחש באולם הדיונים עלולה לפגוע בנפגעים בשלל דרכים, בין בעצם נוכחותם של אנשי תקשורת באולם ובדיווח ממנו, ובין במסירת חומרים מן התיק המשפטי לכלי התקשורת או אף בפרסום פרטים בפסק הדין. זאת, למרות שחוק הגנת הפרטיות אוסר על פרסומו של עניין הנוגע "לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד".
קיימים מספר מנגנונים משפטיים בהם ניתן להסתייע כדי להפחית את הפגיעה בפרטיות:

א. בקשת סגירת דלתיים בדיונים משפטיים

הגנה מרכזית על נפגעים היא ההגנה הכפולה הכרוכה בסגירת דלתיים ובאיסור פרסום תוכני דיון משפטי, ויש לה כמה מקורות בחוק. ההוראה המרכזית המסדירה את ההגנה על פרטיות הנפגעים באולם בית המשפט היא הוראת סעיף 68 לחוק בתי המשפט, המעניקה סמכות שבשיקול דעת לבית המשפט "לדון בעניין מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות", במקרים המנויים בחוק.
אחדים מהחריגים בהם ניתן לסגור דלתי דיון רלוונטיים במיוחד במקרה של נפגעי עבירה, לרבות במקרה של הגנה על עניינו של נפגע קטין או חסר ישע, במקרה של מתלונן בעבירת מין או בעבירת הטרדה מינית, וכן במקרים הברורים פחות, שבהם הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד בכלל. משמעות הדברים היא כי לרוב יתנהלו הדיונים בעבירות מין בדלתיים סגורות, אולם גם בסוגי עבירות נוספים ניתן לבקש זאת.

ב. צוי איסור פרסום ואיסור פרסום בעבירות מין

מכוחו של סעיף 70 (א) לחוק בתי המשפט, משמעות סגירת הדלתיים תהיה איסור פרסום אוטומטי, שיפוג רק אם יתיר בית המשפט פרסום על פי סמכותו הקבועה בסעיף 70 לחוק, ובצד הפרתו – עונש מאסר.
איסורי פרסום ניתן לבקש במקרים נוספים, לרבות כאשר מתקיים דיון בדלתיים פתוחות, ובלבד שניתן להראות 'פגיעה חמורה בפרטיות'.
בנוסף, חוק העונשין אוסר בסעיף 352 פרסום פרטים מזהים של נפגע או מתלונן בעבירת מין.
הוראה זו חלה גם בעבֵירות הטרדה מינית. ההגנה בסעיף זה רחבה, חלה על כל "נפגע", בלא דרישת הליך משפטי. כלומר: עורך הדין המייצג את הנפגע יכול לנקוט בהליכים בשמו במקרה שפורסמו פרטים מזהים כלשהם, הן הליכים פליליים והן אזרחיים, אף ללא צורך בהוצאת צו איסור פרסום.
לא פעם שלחנו, בשם לקוחותינו, נפגעי עבירות מין, מכתבי התראה כאשר אחרים הפיצו את שמם או פרטי זהותם בין אם בשיחות, ברשתות חברתיות, בתגובות לכתבות באינטרנט, או בכל דרך אחרת בה ניתן לפרסם פרטים אסורים על נפגע עבירה.

הגנת הפרטיות

 

ג. תביעות ותלונות בגין לשון הרע ו/או הפרת הפרטיות

פרסום בהליך משפטי לא יהווה, אמנם, לשון הרע, אולם דברים שיאמרו, או ייכתבו, מחוץ להליך עלולים לעלות כדי לשון הרע. לשון הרע היא הוראת חוק המאפשרת הליכים פליליים ואזרחיים.
חוק הגנת הפרטיות קובע איסור על פגיעה של אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו, כאשר 'הפרת הפרטיות' מוגדרת באופן רחב, וגם לגביה הוראת חוק מאפשרת הליכים פליליים או אזרחיים. הפרת פרטיותם של נפגעי עבירות נעשית בדרכים רבות
ועשויה להיות כל אחד ממעשים אלה:

 • בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת.
 • האזנה האסורה על פי חוק.
 • צילום אדם כשהוא ברשות היחיד.
 • פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו
 • העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב. (למעט במקרים בעלי ערך וחלוף זמן)
 • שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לצורך הפקת רווח.
 • הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם.
 • שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה
 • פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי הסעיפים הקודמים.
 • הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע.
 • פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

כך, לדוגמא, במקרה בו בחורה צולמה ללא ידיעתה בידי בן זוגה, בעצם הצילום קיימת עבירה ועוולה אזרחית, הגם שהצילום לא הופץ בידיו. באם היה הצילום מופץ – היה מבצע בכך עבירה נוספת.
בשנים האחרונות נתקלנו בלא מעט תביעות לשון הרע והפרת הפרטיות שהוגשו בגין דברים שנכתבו על נפגעי עבירה ברשתות חברתיות, לרבות בווטסאפ.

ד. הליכים נוספים שנועדו להגן על פרטיות נפגעים

מעבר להליכים שפורטו כאן, קיימות אפשרויות נוספות הנכונות למקרים ספציפיים. כך, למשל, הגשנו בקשות שהתקבלו על ידי שופטים שונים שלא יפורסמו בפסקי דין פרטים אינטימיים העלולים לפגוע בפרטיות נפגעים. פעלנו מול גורמים (לרבות גורמים רשמיים ומקצועיים) אשר לא שמרו על חיסיון פרטי נפגעים. היינו בקשר עם גורמי תקשורת על מנת להבטיח סיקור מאוזן של לקוחותינו, ולהגן עליהם מפני חשיפה מיותרת.

אנו, כמתמחות בייצוג נפגעי עבירות, מעריכות בכל מקרה מהן הפעולות בהן יש לנקוט על מנת להגן על לקוחותינו ופועלות בזמן אמת מול הגופים הרלוונטיים להפסקה מיידית של הפגיעה בפרטיותם. כמו כן, אנו מפנות ומלוות את המעוניינים בכך להגשת תביעת לשון הרע והפרת הפרטיות במקרים המתאימים, ע"י עו"ד המתמחים בנושא ועובדים עם משרדנו.

נגישות